Regulamin

Menu Reklama


Regulamin


§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez eBielsk.pl z siedzibą w Bielsku Podlaskim (adres: ul. Marii Konopnickiej 28) NIP: 543-178-77-40, REGON: 051997210, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Robert Szymański, zwanym dalej Administratorem.

§ 2
Na użytek niniejszego Regulaminu, użytym w treści Regulaminu pojęciom, nadaje się następujące znaczenie:

1. Administrator – podmiot udostępniający Serwis Użytkownikom wchodzące w zakres określonej niniejszym Regulaminem działalności Administratora.

2. Konto – indywidulane przypisane Użytkownikowi i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich miejsce w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik ma możliwość zapisania danych osobowych oraz informacje o firmie

3. Prywatna Wiadomość – wiadomość elektroniczna wysyłana na skrzynkę prywatnych wiadomości należącą do Użytkownika.

4. Serwis – platforma internetowa mająca na celu stworzenie przez Użytkownika spersonalizowanej wizytówki firmowej oraz jej: zapisanie, edytowanie i wydrukowanie.

5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu oraz Rejestrację w Serwisie uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Administratora.

§ 3
1. Właścicielem Serwisu jest Administrator.

2. W celu korzystania z Serwisu niezbędnej jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz konta poczty e-mail.

3. Nazwa, konstrukcja, oprogramowanie, baza danych oraz elementy graficzne i wszystkie inne utwory oraz przedmioty jakichkolwiek innych praw majątkowych i niemajątkowych wchodzące w skład Serwisu rozpowszechniane poprzez udostępnienie Serwisu pozostają pod ochroną prawną, a Administrator nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników żadnemu podmiotowi trzeciemu.

§ 4
1. Korzystanie z Serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Użytkownika wybranych przez Użytkownika usług. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z Serwisu.

2. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na udostępnienie danych osobowych Partnerom Serwisu w celu zaoferowania przez niech usług dla Użytkownika.

3. Użytkownik może w każdym czasie zmienić podane prze siebie dane zgłaszając chęć zmiany danych na dres e-mail: robert@ebielsk.pl

4. Administrator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych z Serwisem wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Administratora zapisu na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie rozpoznany przy każdym kolejnym połączeniu z Serwisem. System plików cookies nie przeszkadza w działaniu komputera i można go wyłączyć poprzez ustawienia w przeglądarce.

§ 5
1. Użytkownik zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych podczas rejestracji w Serwisie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych.

2. Umieszczone w ramach Serwisu informacje o orientacyjnych cenach usług lub sposobie ich wykonania, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Serwis pozwala Użytkownikowi na dodanie ogłoszenia wedle własnej koncepcji. 

§ 6
1. Użytkownik zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych podczas rejestracji w Serwisie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych.

2. Umieszczone w ramach Serwisu informacje o orientacyjnych cenach usług lub sposobie ich wykonania, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególności w wypadku modyfikacji zakresu świadczonych usług lub sposobu ich świadczenia, wprowadzenia ulepszeń w zakresie sposobu komunikacji z Użytkownikiem za pomocą Serwisu lub w wypadku zmian w umowach łączących go z Partnerami Serwisu, mogących wpłynąć na sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub na sposób zamawiania lub wykonywania usług.

2. W przypadku dokonania modyfikacji, o której mowa w pkt 1 powyżej, Administrator poinformuje o tym Użytkownika przez udostępnienie Użytkownikowi jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie oraz wysłanie Prywatnej Wiadomości.

3. Użytkownik może w terminie 7 dni od dnia umieszczenia na Koncie informacji o zmianie regulaminu złożyć oświadczenie o braku akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu.

4. Regulamin wchodzi w życie z upływem 7 dni od dnia jego publikacji w Serwisie.

$('head').append('');